Close

September 5, 2017

The Manufacturing of the Future: Making things in a changing world (2)

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการริเริ่มแนวความคิดนี้คือ การต้องการช่วยให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ทำการปรับตัวให้เข้ากับความกดดันในการแข่งขันระดับโลก โดยการเพิ่มรากฐานทางเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างและรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนแน่นอนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของการผลิตและการจัดจำหน่าย พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์แบบ “Smart Product”  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ผลิตค้นหาวิธีการใหม่ของการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และแต่ละการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตและเศรษฐกิจของการก่อห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มท้าทายมากขึ้น ความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำหนดและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประเภทที่ต้องมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไล่ตามโอกาสในการเติบโตและปรับตัวเองให้สอดคล้องและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นธุรกิจควรมององค์กรโดยรวมในรูปแบบใหม่หากต้องการที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุดของโอกาสที่มีอยู่แน่นอนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปของการผลิตและการจัดจำหน่าย พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในความต้องการของผู้บริโภคและการเกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์แบบ “Smart Product”  สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้เกิดแรงผลักดันให้ผู้ผลิตค้นหาวิธีการใหม่ของการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของตนเอง และแต่ละการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นความต้องการของลูกค้า ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์ของการผลิตและเศรษฐกิจของการก่อห่วงโซ่มูลค่าเพื่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น ทำให้การสร้างมูลค่าเพิ่มท้าทายมากขึ้น ความเร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลงในตลาดที่กำหนดและมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจประเภทที่ต้องมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะไล่ตามโอกาสในการเติบโตและปรับตัวเองให้สอดคล้องและเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นธุรกิจควรมององค์กรโดยรวมในรูปแบบใหม่หากต้องการที่จะทำให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุดของโอกาสที่มีอยู่

 

ลำดับความสำคัญที่ต้องดำเนินการของการเป็น MOF หรือ FOF

• การผลิตอย่างยั่งยืน/การผลิตสีเขียว: Green Energy / Green Process / Green Products

• การใช้ไอซีทีในการผลิต: Smart Factories / Virtual Factories / Digital Factories

• การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง: Flexible adaptive production / High precision and/or micro-manufacturing  / Production planning and simulation tools for open reconfigurable / High quality, zero-defect manufacturing

• การใช้วัสดุใหม่: Net-shape manufacturing for advanced structural and functional materials (3D printer) / New material functionalities through new manufacturing processes / Manufacturing strategies for renovation and repair, reuse, recover and tracking / Product design using sustainable material processing technologies

 

Characteristics of the Factory of the Future 

 

การผลิตอย่างยั่งยืน/การผลิตสีเขียว

Sustainable manufacturing / Green Production

 

อะไรความหมายของ “การผลิตที่ยั่งยืน”?”การผลิตที่ยั่งยืน” เป็นชื่ออย่างเป็นทางการสำหรับวิธีการใหม่ของการทำธุรกิจและการสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นบรรทัดฐานของหลายผลิตภัณฑ์สีเขียวและกระบวนการในความต้องการที่กำลังเป็นประเด็นที่มาแรงในทั่วโลกวันนี้ ซึ่งธุรกิจทุกประเภทได้เข้ามามีส่วนร่วมในการริเริ่มและนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการมีสุขภาพดี สภาพแวดล้อมที่ถูกอนุรักษ์ เพื่อที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ลดความเสี่ยง สร้างความไว้วางใจ กระตุ้นการลงทุน ดึงดูดลูกค้า และสร้างผลกำไร

 

“การผลิตที่ยั่งยืน” คือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตที่ใช้กระบวนการที่ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัยสำหรับพนักงานชุมชนและผู้บริโภคและเสียงทางเศรษฐกิจ การผลิตอย่างยั่งยืนเป็นการลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจหรือความเสี่ยงในการดำเนินงานการผลิตใดๆ ที่หลากหลายให้เหลือน้อยที่สุด ในขณะที่ก็ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ มากมาย จากการปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ

 

วันนี้การทำธุรกิจที่มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นและเป็นสิ่งจำเป็นในสายตาของนักลงทุนหน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้าและชุมชน ความล้มเหลวทางธุรกิจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายสูง – ปรับบทลงโทษ และทำให้ลูกค้าเลือกที่จะไปที่อื่น ในทรงตรงข้ามธุรกิจสีเขียวสามารถช่วยให้เกิดการประหยัดเงิน ช่วยสร้างชื่อเสียง ดึงดูดการลงทุน สร้างนวัตกรรมและสร้างลูกค้าที่ซื่อสัตย์

 

การก้าวไปสู่ “ธุรกิจสีเขียว” เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของลูกค้าในเชิงบวก ได้เปรียบในการแข่งขันให้กับลูกค้าที่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภาพลักษณ์ หลีกเลี่ยงการพิจารณากฎระเบียบและค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *