Close

vision zero

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

Thailand Vision Zero สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย “VISION ZERO” อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน “VISION ZERO” เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้าน ความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ รับเพียง 40 องค์กรเพื่อรับการอบรม สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ! ถ้าผู้ประกอบการ​ สนใจ​จะมีการอบรมอีกครั้ง​วันที่.​6​ ธค.​ 2019 เวลา​ 13.30 -​16.00​ น. ดาวน์โหลดสมัครได้แล้วที่นี่  

Read More