Close

สมัครโครงการ Thailand Vision Zero

สมัครเข้าฟังสัมนาเพียง 40 องค์กรเท่านั้น ! ถ้าผู้ประกอบการ สนใจจะมีการอบรมอีกครั้งวันที่.6 ธค.นี้ เวลา 13.30 -16.00 

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) มุ่งมั่นพัฒนา “วัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน” Vision Zero Strategy เพื่อให้คนทำงานไทยปลอดภัย

“VISION ZERO”
อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน มิได้เกิดขึ้นจากโชคชะตา และไม่ได้เกิดขึ้นเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้….หากแต่สิ่งเหล่านี้มีสาเหตุของการเกิดขึ้นเสมอการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน จะทำให้สาเหตุทั้งหลายถูกขจัด และอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทำ อันตรายและโรคจากการทำงานได้รับการป้องกัน

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry

10.00 – 18.00 HRS. | 3-6 JULY | BITEC | THAILAND

GFT 2019 will be business platform for garment and textile manufacturing from 250 brands from 25 countries who are eager to present wide range of technologies and solutions in sewing, embroidery, knitting, weaving and printing 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกันดำเนินงานในปี 2556-2557 ในปี 2560 นี้จึงเป็นการขยายผลโครงการโดยขยายผลไปสู่สถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกสถานประกอบกิจการจังหวัด…
อ่านรายละเอียด

สัมมนา “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 12.30 - 16.30 น. ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
อ่านรายละเอียด