Close

ASEAN’s Most Comprehensive Exhibition for Garment and Textile Manufacturing Industry

10.00 – 18.00 HRS. | 3-6 JULY | BITEC | THAILAND

GFT 2019 will be business platform for garment and textile manufacturing from 250 brands from 25 countries who are eager to present wide range of technologies and solutions in sewing, embroidery, knitting, weaving and printing 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

Eco Innovation Forum 2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
อ่านรายละเอียด

The Manufacturing of the Future: Making things in a changing world (2)

วัตถุประสงค์หลักๆ ของการริเริ่มแนวความคิดนี้คือ การต้องการช่วยให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ทำการปรับตัวให้เข้ากับความกดดันในการแข่งขันระดับโลก โดยการเพิ่มรากฐานทางเทคโนโลยีที่ผ่านการพัฒนาและการบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างและรักษาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนแน่นอนเมื่อสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยน…
อ่านรายละเอียด

The Manufacturing of the Future: Making things in a changing world (1)

ปัจจุบัน ประเทศหลักๆ อย่างสหรัฐอเมริกาหรือกลุ่มประเทศอย่างสหภาพยุโรป หรือแม้แต่ประเทศไทยเราเองได้มีการกล่าวขานถึง “การผลิตแห่งอนาคต” (MOF: The Manufacturing of the Future) หรือ “โรงงานแห่งอนาคต” (FOF: The Factories of the Future) กันมากขึ้นเป็นลำดับ แล้ว “การผลิตแห่งอนาคต” หรือ “โรงงานแห่งอนาคต” นี้คืออะไร มีที่มา ที่เป็น ที่ไปอย่างไร แล้วมีความสำคัญกับอุตสาหกรรมการผลิตมากน้อยแค่ไหนความแตกต…
อ่านรายละเอียด