Close

News

สรุปภาวะส่งออกสินค้าเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครึ่งปีแรก 2560

รายงานภาวะส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560
สิ่งทอขยายตัว 5% เครื่องนุ่งห่มติดลบ 4.6% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

Read More

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น

Workshop ประเมินศักยภาพ / และให้คำปรึกษาเบื้องต้น มุ่งเน้นอุตสาหกรรมภาคการผลิต ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรม Prime Hotel Central Station Bangkok

Read More

สัมมนา Industry 4.0: Thai SMEs Style

Industry 4.0: Thai SMEs Style วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

Read More

Eco Innovation Forum 2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Eco Innovation Forum 2017 วันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

Read More

สมาคมฯ จัดโปรแกรมชมงาน SHANGHAITEX 2017 และเยี่ยมชมโรงงาน LUTHAI TEXTILE

สมาคมฯจัดโปรแกรมนำคณะเยี่ยมชมงานโรงงาน LUTHAI TEXTILE ณ เมืองจือโป๋ และชมงาน ShanghaiTex 2017
วันเสาร์ที่ 25 – พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (6 วัน 4 คืน)

Read More

โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกันดำเนินงานในปี 2556-2557 ในปี 2560 นี้จึงเป็นการขยายผลโครงการโดยขยายผลไปสู่สถานประกอบกิจการที่มีการประสบอันตรายสูงในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ปทุมธานี สมุทรปราการ และฉะเชิงเทราโดยคัดเลือกสถานประกอบกิจการจังหวัดละ 5 แห่งรวม 20 แห่ง

Read More