สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย

THE ASSOCIATION OF THAI TEXTILE BLEACHING DYEING PRINTUNG AND FINISHING INDUSTRIES


The Association of Thai Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries was established on November 5th, 1991 with the support of Textile Industry Division (under Bureau of Industrial Sectors Development, Ministry of Industry), academicians and manufacturers of Thai textile bleaching dyeing printing and finishing industries and those of other related industries. The Association of Thai Textile Bleaching Dyeing Printing and Finishing Industries serves as a representative of textile wet processing manufacturers with the function of disseminating useful information and promoting better understanding within the private sector and between the public and private sectors , and profounding information and suggestion acquired from members to concerned governmental organizations for the formulation of national policy pertaining to the textile wet processing industries.

EXECUTIVE BOARD


พิชัย อุตมาภินันท์

Pichai Uttamapinant

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Honorary Advisor

ปิลันธน์ ธรรมมงคล

Pilan Dhammongkol

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Honorary Advisor

นพดล เปี่ยมกุลวนิช

Nopadol Piamkulawanich

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Honorary Advisor

วิรัตน์ ตันเดชานุรัตน์

Virat Tandaechanurat

ที่ปรึกษา Advisor

ยิ่งจิต ศิขรินกุล

Yingchit Sikarinkul

ที่ปรึกษา Advisor

บุญยิ่ง กู้สวัสดิ์

Boonying Koosawad

ที่ปรึกษา Advisor

ปรีชา นิลถาวรกุล

Precha Niltawornkul

ที่ปรึกษา Advisor

สุปรีญา อุนนาทรวรางกูร

Supreeya Uennatornwaranggoon

 นายกสมาคม President

บริษัท แปซิฟิคการทอ จำกัด
Pacific Knitting Factory Co.,Ltd.

วรเทพ มีถาวร

Vorathep Meethavorn

อุปนายก Director
บริษัท กุลถาวรฟินิชชิ่ง จำกัด Kulthavorn Finishing Co.Ltd.

จำนงค์ นวสมิตวงศ์

Jumnong Nawasmittawong

อุปนายก Director

ชัยวัฒน์ ชัยปณิธิพันธ์

Chaiwat Chaipanithiphan

อุปนายก Director
บริษัท โนเบิ้ลเท็กซ์ การย้อม จำกัด

โอฬาร รวยฟูพันธ์

Oran Rueyfuphan

อุปนายก Director
บริษัท วาย.ยู.ดี.เท็กซ์ไทล์ จำกัด Y.U.D.Textile Co.,Ltd.

อารยา อัศวาณิชย์

Araya Assawavanit

เลขาธิการ Secretary
บริษัท แอล.วี.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด

พาโชค จันทร์พิทักษ์

Pachoke Chanpitaksa

ผู้ช่วยเลขาธิการ Assistant Secretary
บริษัท โกลเด้นเธร็ด จำกัด Golden Thread Co.,Ltd.

นุตรา อุตมาภินันท์

Nutra Uttamapinant

เหรัญญิก Treasurer

บริษัท ยูไนเต็ด เท็กซ์ไทล์ มิลล์ จำกัด United Textile Mills Co.,Ltd.

พงศ์ปิติ ศรีพลแผ้ว

Pongpiti Sripolpaew

ปฏิคม Public relations
บริษัท บุญช่วยอุตสาหกรรม จำกัด Boon Chuay Industrial Co.,Ltd.

ธนิน อานันทนะสุวงศ์

Thanin Anantanasuwong

ผู้ช่วยปฏิคม Public relations
บริษัท ช้างอานันท์ จำกัด
Chang Anan Co.,Ltd.

ขรรค์ชัย มังกรกนก

Kanchai Mangkornkanok

กรรมการ Director
บริษัท อุตสาหกรรมรามาเท็กซ์ไทล์ (1988) จำกัด Rama Textile Industry (1988) Co.,Ltd.

โรจนกร บุญฑริกพรพันธุ์

Rojanakorn Boontaligponpan

กรรมการ Director

บริษัท แสนทวี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด Santavee Intergroup Co.,Ltd.

ปรัชญา เสถียรสัมฤทธิ์

Prachya Satiensumritt

กรรมการ Director
บริษัท เชียงแสนเท็กซ์ไทล์อินดัสตรีส์ จำกัด

ชาคริต  อดุลยานุโกศล

Chacrit Adulyanukosol

กรรมการ Director
บริษัท ประเสริฐสมบูรณ์ เท็กซ์ไทล์ จำกัด Prasertsomboon Textile Co.,Ltd.

ภานุ พรมโรกุล

Panu Promrokul

กรรมการ Director

บริษัท ศรีทอง เท็กซ์ไทล์ จำกัด Srithong Textile Co.,Ltd.